Lễ kết nạp Đội viên năm 2018-2019

Lễ kết nạp Đội viên khối lớp 3